Үйлчлүүлэгчийн төрөл сонгох

ӨДРИЙН АМРАГЧ
ҮНДСЭН АМРАГЧ
ӨДРИЙН АМРАГЧ

Өдрийн амрагч-5 аас доош эмчилгээгүй хоногтой үйлчлүүлэгч

Өдрийн амрагч


Өдрийн амрагч

Өрөө байрны сонголт /Өдрийн амрагч/


Эмчилгээ үйлчилгээ


Таны утасны дугаар


ҮНДСЭН АМРАГЧ

Үндсэн амрагч 6 аас дээш хоногтой, эмчилгээтэй үйлчлүүлэгч

Үндсэн амрагчӨрөө байрны сонголт

Энгийн ороор зарагддаг өрөө

Төв байр
Өвлийн байрӨрөөгөөр зарагддаг өрөө

Төв байр
Өвлийн байр

Эмчилгээ үйлчилгээ


Таны утасны дугаар